Diagnostika prístrojom 9D NLS

9D NLS biofyzikálny prístroj umožňuje rýchlo a bez akéhokoľvek nepriaznivého vedľajšieho účinku zmapovať aktuálny energetický stav tela, tento stav vyhodnotiť, vyvodiť z neho dôsledky a dozvedieť sa o rizikách niektorých chorôb. Okrem toho je 9D NLS prístroj vhodný pre detekovanie prítomnosti skoro všetkých druhov baktérií, vírusov, húb, parazitov a prvokov, a pre zistenie ich aktivity v ľudskom tele.

Zariadenie obsahuje aj  liečbu pomocou tzv. metaterapie.

Ďalej je vhodný pre včasné zistenie prípadných porúch homeostázy, pre výber vhodného dietetického programu na zlepšenie zdravotného stavu, ďalej pre určenie najvhodnejšieho lieku, alebo doplnku stravy podľa ich rezonančnej hodnoty. Prístroj obsahuje viac ako 10.000 vzoriek vibrácií rôznych preparátov. To umožňuje výber alebo prípravu najvhodnejšieho preparátu šitého priamo na mieru klienta.

Proces analýzy je jednoduchý.

Vzhľadom k tomu, že elektrická aktivita vegetatívnej štruktúry mozgu nie je voľne prístupná, vegetatívne mozgové vzorce sa dajú aktivovať elektromagnetickou rezonanciou (cez slúchadlá) alebo vizuálnou stimuláciou.

Vizuálna aktivizácia indikuje trvalé a intenzívne zmeny v danom orgáne. Systém zosilní signál prichádzajúci z mozgu a prevedie ho na digitálny kód. Takto digitalizovaný signál je vhodný pre vyhodnocovanie v počítači, a na virtuálnom obrázku vyšetrovaného orgánu je možné sledovať priebeh vyšetrenia pomocou farebných značiek.

Umiestnenie a farba symbolov závisí na tom, aká je intenzita signálu prichádzajúceho z mozgu. Poukazujú na zdravotný stav organizmu, presnejšie na rôzne úrovne funkčného stresu a ďalej na prípadné patologické zmeny v orgáne.

V ďalšej fáze rýchleho testu sa skúma energetický stav. Základom toho je porovnanie aktuálnych informácií prichádzajúcich z mozgu klienta so zbierkou rezonančných vzorov rôznych chorôb, tzv. etalónových procesov uložených v pamäti počítača.

Software umožňuje diagnostikovať energetický stav rôznymi spôsobmi: analýza odchýlky, entropická analýza, multivariačná alebo lineárna analýza a grafické zobrazenie (grafický virtuálny model choroby je porovnaný s údajmi, ktoré sa získavajú behom diagnostiky klienta). Program, okrem analýzy celého organizmu na anatomickej a histologickej úrovni, umožňuje aj vyšetrenie určitých častí jednotlivých orgánov ako aj ich vzájomné interakcie.

Spoľahlivosť diagnostiky potvrdzuje päť rôznych úrovní. Čím viac sa získaná informácia skúmanej osoby podobá informácii virtuálneho modelu, tým je presnosť a spoľahlivosť výsledkov vyššia. Vzhľadom k tomu, že zo šiestich symbolov štyri poukazujú na funkčný stav orgánu, môžeme povedať, že prístroj umožňuje zistiť rozvoj patologických procesov už vo veľmi skorých štádiách.

 

V ďalšej fáze programu si môžeme vybrať z rezonančných vzoriek celej rady preparátov (alopatických, homeopatických, výživových doplnkov, byliniek, apod.). Program určí, ktorý z uvedených preparátov je najúčinnejší pre zlepšenie stavu daného orgánu. To všetko sa uskutočňuje vždy na mieru pacienta, podľa jeho aktuálneho zdravotného stavu. Prístroj je schopný pre každého pacienta zvlášť otestovať či je alebo nie je konkrétny preparát pre neho vhodný. Okrem preparátov uložených v pamäti prístroja môžete testovať aj vlastné preparáty. K tomu sa používa magneto-optická komôrka (vonkajší vegeto-test).

Keď je daný preparát schopný zlepšiť stav orgánu, môže sa odporučiť klientovi. Pomocou bio-fyzického NLS systému sa môžu pripraviť takzvané spektronosody (nosiče informácií), ktoré obsahujú rezonančnú informáciu daného preparátu a použitím tejto informácie sú schopné pôsobiť na daný orgán.

Program obsahuje veľké množstvo štatistických dát, týkajúcich sa jednotlivých nozologických foriem ochorení, rozdelených podľa vekových skupín a podľa pohlavia. To umožňuje zistiť a vyhodnotiť informácie získané pri diagnostike aj v prípade, že poznáme len vek a pohlavie danej osoby.

Prístroj úspešne využívajú tak v akademickom lekárskom prostredí (západnom), ako aj v alternatívnej, tradičnej východnej alebo v čínskej medicíne. Navyše sa úspešne používa aj v domácom prostredí, v salónoch krásy, fitnes alebo wellness centrách a v rôznych rekreačných strediskách.

Magnetspace 9D NLS prístroj je schopný vykonávať nasledujúce úkony:

Vyhodnotenie biofyzikálneho stavu klienta, multivariačnú analýzu homeostázy podľa jednotlivých orgánov a systémov. Biofyzické vyhodnotenie prebiehajúcich zmien vo funkčnosti organizmu. Prognózau rizika možných ochorení v ročnom alebo päťročnom horizonte. Detekovanie chorôb, ktoré sa dostali do štádia rizika. Vyhodnocuje aktivitu mikroflóry, poukazuje na potenciálne choroby, patologické zmeny, na patogény (vírusy, baktérie, apod.). Ukáže energetický stav tela. Neinvazívnym spôsobom  zobrazí biochemické  informácie krvi. Vyhodnocuje genetický sklon k určitým chorobám. Detekuje alergény. Ukáže rôzne toxíny nahromadené v tele – z jedla, liekov, z chemikálií apod. Identifikuje rôzne žiarenia, ktoré zaťažujú telo klienta (geopatogénne žiarenie, elektrosmog, počítač, mobilný telefón, apod.). Vyhodnocuje acidobazikú rovnováhu tkanív. Môže pomôcť nastaviť diétu podľa krvnej skupiny. Pomôže vybrať najvhodnejší preparát pre klienta. Databáza obsahuje rezonančný vzor z viac ako 2000 druhov prípravkov. V databáze sú implementované preparáty rôznych výrobcov (napr. Dr. Nona, Energy a pod.). Do databázyje možné pridať ďalšie produkty a vyhodnocovať ich účinnosť.